Nhờ được tích hợp pháo phòng không Zu-23-2, xe lội nước bánh xích PTS-M của Hải quân Việt Nam còn có khả năng tự vệ trước máy bay địch khi đổ bộ.