Đề xuất của vị Giáo sư họ Phó cũng chỉ là một trong những thủ đoạn nằm trong chiến thuật “gắp lửa bỏ tay người” không hơn không kém.