Quốc phòng Việt Nam: Tăng cường huấn luyện sát thực tế tại quân đoàn 4